Agenda

« ga terug


uitgestelde ALV (seizoen 2017-2018)

28 januari 2019


aanvang 20.00 uur

 

Standaardagenda in statuten:

  1. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
  2. Jaarverslag van het bestuur
  3. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar  (seizoen 2017-2018)
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Goedkeuring van de balans en van de staat van  baten en lasten en de daarbij behorende toelichting
  6. Vaststelling van de contributies
  7. Vaststelling van de begroting
  8. Benoeming bestuursleden
  9. Benoeming commissieleden
  10. Rondvraag